Regulamin Samorządu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 16 w Bydgoszczy zwany dalej Samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz Statut Szkoły Podstawowej Nr 16.
2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.
3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
4. Władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w pracach Samorządu.
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących takich praw uczniów jak:
prawo do zapoznania się z programem nauczania ,
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
prawo do rozwijania własnych zainteresowań,
prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
II. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.
1. Władzami samorządu uczniowskiego są:
w klasach: samorządy klasowe,
w szkole: samorząd szkolny.
2. Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:
ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym;
reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli;
reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych;
występowanie z inicjatywa organizowania imprez klasowych;
udział w pracach organizowanych przez samorząd szkolny;
informowanie klasy o postanowieniach i pracach samorządu szkolnego;
inne zadania nałożone przez klasę lub samorząd szkolny.
3. Samorząd Szkolny składa się z:
przewodniczącego
zastępcy przewodniczącego
sekretarza
Do zadań Samorządu Szkolnego należy przede wszystkim:

przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów,
współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki,
współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych i sportowych,
organizowanie wypoczynku i rozrywki,
dbanie o dobre imię i honor szkoły,
angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska,
zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród,
informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach ( informacje na tablicy ogłoszeniowej SU, gazetka szkolna, godziny wychowawcze, apele ).
III. WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.
1. Wybory Samorządu przeprowadza się w miesiącu wrześniu w dwóch etapach:
wybory samorządów klasowych, w pierwszych dwóch tygodniach nowego roku szkolnego przeprowadzają wychowawcy klas,
wybory samorządu szkolnego, do końca września przeprowadza opiekun samorządu.
2. Uczniowie klas wybierają swoich przedstawicieli w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej 2/3 uczniów klas i przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Uczeń, który uzyskał największą ilość głosów zostaje przewodniczącym. Dwóch następnych kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, otrzyma stanowiska: zastępcy, sekretarza i skarbnika.
3. Przewodniczący i zastępcy samorządów klasowych klas IV – VIII wybierają spośród siebie w wyborach tajnych przewodniczącego samorządu szkolnego, zastępcę, sekretarza.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Kadencja władz Samorządu trwa 2 lata.
2. Wszystkie decyzje samorządu szkolnego podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy składu samorządu szkolnego.
3. Członka samorządu szkolnego można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu szkolnego.
4. Członek samorządu szkolnego może sam zrezygnować z działalności w samorządzie
5. Przewodniczący samorządu szkolnego reprezentuje samorząd uczniowski wobec władz szkoły i na zewnątrz szkoły.
6. Samorząd szkolny obraduje na zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego lub opiekuna samorządu.