Instrukcja do pracy zdalnej

Drodzy Rodzice!

Przesyłam Państwu instrukcję do pracy zdalnej, gdyby była konieczna:

 1. Wasze dzieci muszą zalogować się do e-dziennika i pojawi się im ikonka uczeń – nowość
 2. Niech na nią klikną i wybiorą Dostęp Office 365
 3. Tam wyświetli się Uczniom pierwsza część loginu ……………………………………@
 4. Za @ Uczniowie wpisują drugą część loginu: zs16bydgoszcz.onmicrosoft.com
 5. To stanowi całość ich loginu do strony: portal.office.com

Instrukcja logowania do aplikacji MS Teams w Office 365 używanej przy zdalnym nauczaniu:

 1. W przeglądarce internetowej Microsoft Edge lub Chrome wpisujemy adres: https://portal.office.com/
 2. W otwartym oknie wpisujemy login czyli nazwę konta  (adres internetowy podany przez szkołę) i klikamy”Dalej”
 3. Wpisujemy Hasło jednorazowe podane przez szkołę Student.123 i klikamy „Zaloguj” – (system wymusza zmianę hasła jednorazowego)
 4. Pojawi się ekran aktualizacji hasła – wpisujemy ponownie to samo hasło, a następnie poniżej wpisujemy dwa razy HASŁO WŁASNE- powinno składać się z 8 znaków (Wielka litera, małe litery, cyfry, znak specjalny). Klikamy „Zaloguj”
 5. Jak pojawi się okno „Nie utrać dostępu do konta” mamy do wyboru opcję „Anuluj” lub wybór regionu – Polska oraz nr telefony – wtedy po wpisaniu wybieramy wyślij sms- przesłany kod cyfrowy wpisujemy w okienko i wybieramy – Weryfikuj
 6. Przechodzimy dalej – Pojawi się karta usługi Office 365
 7. Wśród ikon aplikacji po lewej stronie wyszukujemy aplikację TEAMS i klikamy 
 8. W oknie zgłoszeniowym Aplikacji Teams mamy do wyboru: „Pobierz Aplikację” lub „Zamiast tego zaloguj się w aplikacji internetowej” – Wybieramy – Pobierz Aplikację…, aby pobrać aplikację i zainstalować ją na komputerze (można ją zainstalować również na telefonie). Możemy też wybrać opcję drugą czyli logowanie się przez przeglądarkę internetową.
 9. W otwartej Aplikacji  Teams – jeżeli nie widzimy swojej klasy wybieramy przycisk
  w prawym górnym rogu „dołącz do zespołu lub utwórz nowy” następnie wybieramy drugie okienko – dołącz do zespołu aby wpisać kod podany przez nauczyciela.
 10. Jesteśmy w zespole klasowym

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z wykorzystaniem platform informatycznych („chmury”) w związku z realizacja podstawy programowej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mariana Turwida z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Koronowskiej 74, 85 – 405 Bydgoszcz.
 2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować 
  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:  iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres administratora danych.
 3. Państwa dane osobowe i dane osobowe dzieci przetwarzane są w celu zapewnienie kształcenia uczniów
  i wychowanków na podstawie  art. 47 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydanym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
 4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez firmę Microsoft będącą właścicielem wykorzystywanej platformy Office 365 oraz inne firmy z nią współpracujące,zgodnie z obowiązującymi regulaminami oraz politykami prywatności dostępnymi pod adresem: https://www.microsoftvolumelicensing.com/
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla realizacji celu nie dłużej jednak niż 30 dni po zakończeniu edukacji. 
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
  1. Dostępu do swoich danych osobowych.
  1. Poprawiania swoich danych osobowych.
  1. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  1. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:
   1. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
   1. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Szkołę w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  1. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W załączniku znajdziecie Państwo informację dotyczącą kształcenia zdalnego w Zespole Szkół nr 16 w Bydgoszczy w czasie pandemii Covid-19.

Dzień Edukacji Narodowej

W środę, 14 października – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. W tym dniu nie ma lekcji!

Dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki. 

Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy w godzinach 7.00 – 17.00 

Opłata za obiady

Drodzy Rodzice

Opłata za obiady w m-cu październiku wynosi 84,00zł(21×4,00zł)

Wpłat za obiady dokonuję się w danym m-cu za dany m-c

Termin płatności do 12-tego każdego m-ca

14 października -DZIEŃ EDUKACJI-obiadów nie ma.

Deklaracja dostępności strony internetowej

Zespół Szkół nr 16 w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www oraz BIP.

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-05. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub  wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Zespół Szkół nr 16

Ul. Koronowska 74

85-405 Bydgoszcz

tel. 52 3277 794
e-mail: zs16@edu.bydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Grażyna Lewandowska, zs16@edu.bydgoszcz.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  523277794. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Koronowskiej 74, prowadzą do niego schody. Ponadto jest jeszcze jedno wejście do szkoły przez szatnię (wzdłuż nowego budynku) – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły oraz rodziców. Ponadto od strony parkingu znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni.
 2. Szkoła jest zamykana. Pracownicy szkoły posiadają specjalne karty magnetyczne.
 3. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek. Osoby postronne są wpuszczane przez pracowników obsługi wyznaczonych przez dyrekcję szkoły.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 5. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu  znajduje się klatka schodowa. Nowy budynek dydaktyczny posiada windę.
 6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 7.  Na terenu placówki  znajduje się parking dla samochodów osobowych pracowników.
  W pobliżu terenu placówki  znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 8. W szkole nie istnieją dostosowania typu: pochylnia, platforma, informacja głosowa, pętla indukcyjna.
 • Uczniowie niewidomi mogą korzystać z psa przewodnika
 1. W szkole nie ma osób potrafiących biegle porozumiewać się językiem migowym.

Udogodnienia:

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełączniki zmiany kontrastu.