Ogólne zasady przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

UWAGA! Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST OBOWIĄZKOWY.

Na stronie tytułowej arkuszy egzaminacyjnych wydrukowana będzie data przeprowadzania egzaminu, w jakiej egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu miał się planowo odbyć w kwietniu 2020 r.
Obowiązuje ZAKAZ wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych oraz zakaz korzystania z takich urządzeń w sali.
Do sali uczeń może wnieść długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (przynajmniej 2 sztuki), dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.
NIEDOZWOLONE jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.
Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną)
i okazać go w razie potrzeby.
O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, a przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.
Członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających
w danej sali egzaminacyjnej.
Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został wylosowany. Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego razem z przedstawicielem uczniów – jeżeli uczeń z danej sali uczestniczył
w odbiorze materiałów od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
Przekazanie materiałów egzaminacyjnych odbędzie się w auli szkolnej z zachowaniem bezpiecznych odległości.
W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.
W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza nią, zdający zakrywa usta i nos.
W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taka potrzebę przez podniesienie ręki.
Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.
Członkowie  zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego.
W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających  przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym:
a) o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania
z takich urządzeń,
b) o zakazie pożyczania materiałów od innych zdających,
c) o obowiązku zakrywania ust i nosa każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną,
d) o zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
e) o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia ),
f) o zakazie gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie.
g) dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi),
h) o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.
Następnie – nie wcześniej niż o godzinie 9.00 – członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE.
Podczas rozdawania ww. materiałów członkowie muszą mieć zakryte usta i nos oraz muszą mieć założone rękawiczki.
Naklejki mogą również zostać przekazane zdającym przy losowaniu miejsc.
Po rozdaniu arkuszy  przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:
a) o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego, a następnie poleca zdającym:
b) sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz z języka polskiego
i języka angielskiego zawiera (1) zeszyt zadań egzaminacyjnych  oraz (2) kartę odpowiedzi, a arkusz
z matematyki zawiera (1) zeszyt zadań egzaminacyjnych, (2) kartę odpowiedzi oraz (3) kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych,
c) wyrwanie karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego tylko z matematyki,
d) sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,
e) sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.
Uczeń zgłasza  przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych. Informację o wymianie arkusza  przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali.
Wymianę arkusza egzaminacyjnego uczeń potwierdza podpisem w tym samym protokole.
Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL, oraz naklejki przygotowane przez OKE. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.
W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL. Przewodniczący  zespołu nadzorującego koryguje ten numer w wykazie zdających w danej sali oraz zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu adnotację o stwierdzeniu błędu.
Na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi (oraz na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych z matematyki) – w miejscach przeznaczonych na naklejkę członek zespołu nadzorującego wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL zdającego oraz identyfikator szkoły.
Wykonując te czynności członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach rękawiczki.
Przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym.
Sprawdzając poprawność danych członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach rękawiczki.
W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja), czynności związane
z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.
Wykonując te czynności członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach rękawiczki.
Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy,
w miejscu widocznym dla wszystkich uczniów, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy
z danym arkuszem.
Czas pracy zdających wynosi odpowiednio:
a) język polski – 120 minut ( lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony ),
b) matematyka – 100 minut ( lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony ),
c) język angielski – 90 minut ( lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).
Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.
W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy.
Członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej. Jednakże w celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu  członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy powinni regularnie obserwować zdających stojąc. Obserwując przebieg egzaminu, przy zachowaniu niezbędnego odstępu, członkowie zespołu nadzorującego i obserwatorzy nie muszą zakrywać ust i nosa.
Jeżeli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
Przewodniczący  zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów, przestrzegając procedur bezpieczeństwa.
Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący  zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja).
Przewodniczący  zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę
z arkuszem egzaminacyjnym:
a) informuje zdających o zakończeniu pracy,
b) wyznacza dodatkowy czas ( 5 minut ) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi ( dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi ),
c) poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów
d) poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.
Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy mają obowiązek przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, wykonali to. Jest to ważne, ponieważ do sczytania w OKE wykorzystywane są wyłącznie karty odpowiedzi.
Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi, a w przypadku egzaminu z matematyki – również karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych i sprawdzają kompletność materiałów.
Wykonując te czynności członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach mają rękawiczki.
Uczniowie podczas tych czynności również mają zakryte usta i nos.
Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych ( uczeń obserwuje pakowanie materiałów w bezpiecznej odległości), na opuszczenie sali.
Przewodniczący  zespołu nadzorującego przygotowuje materiały do przekazania przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *