OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Ogłaszamy nabór dla nauczycieli matematyki w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.03.2019 r. – 30.06.2021 r.

Rodzaj wsparcia: Szkolenie w zakresie dydaktyki matematyki na II etapie edukacji.

Liczba miejsc na szkolenie: 3

Planowany termin realizacji szkolenia: 26.08.2019 r. – 06.2020 r.

Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty dostępne są  w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły www.zs16.bydgoszcz.pl

Formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny – Krzysztof Miśkiewicz

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 10.06.2019  do 14.06.2019 r.  

Pliki :

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela

Regulamin naboru i uczestnictwa nauczycieli