Egzamin ósmoklasisty – procedura

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
PROCEDURA DOTYCZĄCA ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W CZASIE EPIDEMII
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 16

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. MARIANA TURWIDA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI
  W BYDGOSZCZY

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/20 odbędzie się:

 • 16 czerwca 2020r. – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
 • 17 czerwca 2020r. – egzamin ósmoklasisty z matematyki,
 • 18 czerwca 2020r. – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego.
  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik
  szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji
  w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
  Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki (w przypadku egzaminu z matematyki ). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.
  Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).
  Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Można wnieść do sali małą butelkę wody, która podczas pracy
  z arkuszem powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką ).
  Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu).
  Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.   
  Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjne (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  a) podchodzi do niego nauczyciel (członek zespołu nadzorującego),
  b) wychodzi do toalety,
  c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  Przewodniczący, członkowie zespołu egzaminacyjnego, obserwatorzy podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
  Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu (w przypadku członków zespołu nadzorującego).
  Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
  Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.
  Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły obligatoryjnie dezynfekują ręce odpowiednim środkiem dezynfekcyjnym.
  Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią: a) egzamin z języka obcego, podczas którego odtwarzane jest nagranie z płyty CD,
  b) sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.
  Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu ( jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
  Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
  Uczniowie w dniu egzaminu będą wchodzili do szkoły przez szatnię w trzech grupach:
  grupa I godzina 8.15,
  grupa II godzina 8.30,
  grupa III godzina 8.45.
  Szczegóły poda Rodzicom wychowawca przez e-dziennik.
  Po wejściu do szkoły uczniowie przechodzą do sal egzaminacyjnych, gdzie po wylosowaniu numeru stolika przez członka zespołu nadzorującego, zajmują odpowiednie miejsca.
  Wychowawcy klas ósmych nadzorują proces wchodzenia swoich wychowanków do szkoły, sprawdzają obecność oraz przypominają zdającym o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
  a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi i zachowaniu odstępu (min. 1,5 m),
  b) obowiązku zakrywania ust i nosa,
  c) dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły,
  d) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i kichania (należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką ),
  e) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończeniu egzaminu.
  Wychowawca instruuje zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą
  z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, unikali spotkań
  w grupie.
  Nauczyciele rezerwowi dopilnowują, aby przy salach egzaminacyjnych uczniowie nie grupowali się
  i zachowali odpowiedni dystans między sobą podczas wchodzenia (przy losowaniu miejsc)
  i wychodzenia z sal egzaminacyjnych.
  Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej
  na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.
  W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeśli zdający skończył pracę
  z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
  Zdający opuszczają salę pojedynczo, zachowując odpowiedni dystans, nie grupując się.
  Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący lub  członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie osoby przejawiającej objawy w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób. Następnie wdrażana jest „Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w SP 16 w Bydgoszczy”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *