Kształcenie  zdalne

W Zespole Szkół nr 16 w Bydgoszczy

w czasie pandemii Covid- 19

na rok szkolny 2020/2021

Dokument opracowano w oparciu o:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wariant C –kształcenie zdalne.

Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas, w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej) – za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób w placówce.

Objęcie województwa, miasta strefą żółtą lub czerwoną nie oznacza automatycznego przechodzenia pracy szkoły w tryb mieszany czy zdalny. W takich wypadkach powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna może zalecić tylko ograniczone działania, jak np. obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły. W przypadku funkcjonowania placówki w trybie mieszanym lub zdalnym okres ten nie powinien być dłuższy niż zwyczajowo 14 dni przeznaczone na czas kwarantanny, a dyrektor
w porozumieniu z nauczycielami może na ten okres ograniczyć zakres treści materiału
z poszczególnych przedmiotów. Ponadto, dyrektor szkoły może ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w częściach wydzielonych, wprowadzić stosowanie przez uczniów osłony usti nosa np. na korytarzach, w szatni, a w przypadku pracowników szkoły np. ochrona ust i nosa w pokoju nauczycielskim czy na korytarzach. Dyrektor szkoły ma też możliwość wprowadzenia zakazu organizowania wyjść grupowych
i wycieczek szkolnych.

Postanowienia ogólne:

 1. W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego każdy nauczyciel powinien:
 2. uczestniczyć w szkoleniu podczas, którego pozna platformę oraz jej narzędzia,
 3. posiadać sprawny sprzęt komputerowy w domu (słuchawki, komputer, kamerka
  w komputerze) do prowadzenia lekcji on-line oraz do uczestnictwa w radach pedagogicznych,
 4. posiadać dostęp do Internetu,
 5. w przypadku braku komputera w domu, nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia lekcji on-line w szkole, korzystając ze sprzętu szkolnego.
 6. Wychowawcy klas powinni sprawdzić możliwości sprzętowe uczniów w gospodarstwie domowym.

INFORMACJE PODSTAWOWE:

Forma komunikacji:

 1. Kanałem komunikacyjnym w kształceniu na odległość pozostają tylko i wyłącznie:
 2. dziennik elektroniczny: w module Wiadomości możliwość wysłania załącznika przez nauczyciela,
 3. pakiet narzędzi na platformie Teams, w tym narzędzie do prowadzenia lekcji on-line.

Ocenianie:

 1. Ocenianie i monitorowanie osiągnięć ucznia.
 2. odbywać się będzie wg przyjętych regulacji w WZO
 3. należy dokonać analizy zapisów w PZO w ramach zespołów przedmiotowych
  i zaproponować ewentualne zmiany – o ile są potrzebne w związku z prowadzeniem zdalnego nauczania;
 4. zmiany zapisów zawartych w przedmiotowych zasadach oceniania wszystkich przedmiotów obowiązujące na czas „kształcenia na odległość”.
 5. za brak wykonania przez ucznia zadania domowego lub za jego błędne wykonanie uczeń nie otrzymuje oceny (zadaniem nauczyciela jest udzielenie wsparcia temu uczniowi),
 6. uczeń w ciągu 2 tygodni powinien je uzupełnić, następnie za brak jego wykonania otrzymuje  bz (brak zadania).  Jeśli uczeń otrzyma 2x bz konsekwencją będzie obniżenie oceny semestralnej o stopień niżej.
 7. termin na oddanie, prac pisemnych, (sprawdziany, karty pracy, ćwiczenia, itp.): to  3 dni kwarantanny oraz 14 dni na sprawdzenie.
 8. ze względu na sytuację zdrowotną i związaną z tym frekwencją podczas nauki zdalnej (opuszczanie lekcji on-line, brak ocen) dopuszcza się przeprowadzenia sprawdzianu
  z wybranych zagadnień na podstawie, którego będzie można wystawić ocenę końcową.
 9. w przypadku gdy uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego podczas nauczania zdalnego dopuszcza się wezwania do szkoły na zaliczanie materiału z danego przedmiotu.
 10. jeśli uczeń nie wykorzysta szansy na zaliczenia w szkole, ani nie przyjdzie na sprawdzian wówczas pozostaje egzamin klasyfikacyjny (procedura jak przy nauczaniu stacjonarnym).
 11. przesyłanie prac i zadań domowych drogą elektroniczną tylko w przypadku pracy zdalnej.
 12. w czasie kształcenia na odległość wystawiamy tylko oceny pozytywne.
 13. Ocenianie zachowania ucznia:

Uczeń może otrzymać cząstkową ocenę zachowania za:

 • systematyczność logowania się do dziennika elektronicznego lub na wideokonferencje,
 • systematyczność w odrabianiu zadań domowych,
 • punktualność na lekcji on-line
 • terminowość w odrabianiu i przesyłaniu zadań

Dokumentacja pracy dydaktycznej:

WPISY W  E-DZIENNIKU:

 • W dzienniku elektronicznym wpisujemy tematy lekcji prowadzonych on-line.
 • Temat lekcji musi obejmować tematykę zajęć, jaka została wysłana uczniowi do realizacji na cały tydzień
 • Frekwencja uczniów: obecność sprawdzamy na lekcji on-line i zaznaczamy w dzienniku elektronicznym.
 • W przypadku braku kontaktu z uczniem nauczyciel przedmiotu kontaktuje się
  z rodzicem.
 • Ścieżka kontaktu:

         Nauczyciel przedmiotu – uczeń

         Nauczyciel przedmiotu – rodzic

         Nauczyciel przedmiotu – wychowawca

         Wychowawca –  uczeń

         Wychowawca  – rodzic

         Wychowawca – pedagog

         Wychowawca –  dyrekcja

Organizacja i planowanie lekcji on- line.

 1. Nauczyciel prowadzi lekcje zgodnie z harmonogramem w terminarzu.
 2. Lekcja trwa 45 minut.
 3. Nauczyciel  prowadzi  lekcje on-line zgodnie z zachowaniem wszystkich faz lekcyjnych.
 4. Nauczyciel wyjaśnia uczniom treści programowe z wykorzystaniem opracowanych przez siebie form przekazu.
 5. Nauczyciel może przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał przed rozpoczęciem zajęć, który zrealizuje z uczniami na lekcji online. W przesłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia następujące treści:  temat zajęć, notatka do zeszytu dla uczniów, forma przekazu treści dedykowanych uczniom (np. program prezentacyjny, edytor tekstu, quiz etc.) link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie oraz zadania do wykonania z podręcznika, ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych
 6. Planując zadania dla ucznia:
 7. skupiamy się na realizacji minimum podstawy programowej,
 8. obowiązkowo uwzględniamy opinie i orzeczenia PPP (w tym realizację IPET-u), indywidualizację pracy z uczniami  oraz możliwe utrudnienia, takie jak np.: możliwości sprzętowe w domu ucznia, rodzeństwa, a co za tym idzie dostęp do jednego komputera w domu,
 9. szczególnie w przypadku przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia: zadając nowe treści – niezbędne jest udostępnienie uczniom filmu wyjaśniającego dane zagadnienie,
 10. uwzględniamy naprzemienną pracę ucznia z użyciem monitora ekranowego i bez jego użycia,
 11. nie zlecamy uczniowi drukowania materiałów.,
 12. dbamy, aby uczniowie wykonywali krótkie notatki w zeszytach przedmiotowych – chociażby temat lekcji i data.
 13. Nie  ma potrzeby, aby uczeń przesyłał skany, zdjęcia potwierdzające wykonanie wszystkich wysłanych mu zadań.
 14. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mają obowiązek poinformowania rodziców
  o przesyłanych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
 15. Pliki z zadaniami dla uczniów przesyłamy poprzez moduł Wiadomości .
 16. Wiadomości do uczniów wysyłamy przez dziennik elektroniczny w przedziale czasowym od 8:00 do 15:00.
 17. Plik z materiałem dydaktycznym dla ucznia wysyłamy wg terminarza.

Zajęcia pozalekcyjne:

 1. Na czas kształcenia na odległość zawieszone zostają zajęcia: zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia wspierające i wyrównawcze, koła zainteresowań.
 2. W przypadku zajęć takich jak: zajęcia z uczniem zdolnym (realizującym indywidualny program nauki), logopedia – raz w tygodniu uczniowie otrzymają materiały do ćwiczeń
  z instrukcją ich wykonywania.
 3. Wsparcie psychologiczno–pedagogiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli odbywać się będzie poprzez dziennik elektroniczny; w razie potrzeby możliwy kontakt telefoniczny,
  a w nagłych i pilnych sprawach po wcześniejszym umówieniu się kontakt osobisty
  w szkole.

Zasoby internetowe proponowane dla nauczycieli  do wykorzystania w planowaniu zadań dla uczniów:

 1. platforma www.edupolis.pl – Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa (transmisje lekcji dla szkoły podstawowej),
 2. https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje,
 3. Portal wiedzy dla nauczycieli,
 4. dla klasy VIII: www.cke.gov.pl,  strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku,
 5. podręcznik internetowy Włącz Polskę! http://www.wlaczpolske.pl,
 6. portal https://lektury.gov.pl,
 7. strona Centrum Nauki Kopernik,
 8. portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia,
 9. strona Krajowego Biura Programu eTwinning,
 10. serwis Ninateka,
 11. serwis Muzykoteka Szkolna,
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji,
 13. serwis Telewizji Polskiej,
 14. serwis Polskie Radio Dzieciom.

W załączniku znajdziecie Państwo instrukcję dotyczącą użytkowania programu do lekcji zdalnych, Microsoft Teams.

Dzień Edukacji Narodowej

W środę, 14 października – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. W tym dniu nie ma lekcji!

Dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki. 

Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy w godzinach 7.00 – 17.00 

Opłata za obiady

Drodzy Rodzice

Opłata za obiady w m-cu październiku wynosi 84,00zł(21×4,00zł)

Wpłat za obiady dokonuję się w danym m-cu za dany m-c

Termin płatności do 12-tego każdego m-ca

14 października -DZIEŃ EDUKACJI-obiadów nie ma.

Deklaracja dostępności strony internetowej

Zespół Szkół nr 16 w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www oraz BIP.

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-05. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub  wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Zespół Szkół nr 16

Ul. Koronowska 74

85-405 Bydgoszcz

tel. 52 3277 794
e-mail: zs16@edu.bydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Grażyna Lewandowska, zs16@edu.bydgoszcz.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  523277794. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Koronowskiej 74, prowadzą do niego schody. Ponadto jest jeszcze jedno wejście do szkoły przez szatnię (wzdłuż nowego budynku) – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły oraz rodziców. Ponadto od strony parkingu znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni.
 2. Szkoła jest zamykana. Pracownicy szkoły posiadają specjalne karty magnetyczne.
 3. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek. Osoby postronne są wpuszczane przez pracowników obsługi wyznaczonych przez dyrekcję szkoły.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 5. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu  znajduje się klatka schodowa. Nowy budynek dydaktyczny posiada windę.
 6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 7.  Na terenu placówki  znajduje się parking dla samochodów osobowych pracowników.
  W pobliżu terenu placówki  znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 8. W szkole nie istnieją dostosowania typu: pochylnia, platforma, informacja głosowa, pętla indukcyjna.
 • Uczniowie niewidomi mogą korzystać z psa przewodnika
 1. W szkole nie ma osób potrafiących biegle porozumiewać się językiem migowym.

Udogodnienia:

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełączniki zmiany kontrastu.